Νέα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου: Καθήκοντα και Αρμοδιότητες σε Ένα εντελώς νέο Δημοτικό Τοπίο

 Νέα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου: Καθήκοντα και Αρμοδιότητες σε Ένα εντελώς νέο Δημοτικό Τοπίο

Η επιλογή μιας έμπειρης και δραστήριας Γενικής Γραμματέως αναδεικνύεται κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία ενός δήμου. Η νέα Γραμματεύς του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του δήμου, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και διαμορφώνοντας το μέλλον.Με την πρόσφατη ανάδειξη της Ελένης Νιαρχάκου ως νέας Γενικής Γραμματέως του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ας δούμε τις ευθύνες που επωμίζεται , τον ρόλο της και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του δήμου.

Η θέση της Γενικής Γραμματέως αποτελεί τον πυλώνα για την αποτελεσματική λειτουργία ενός δήμου. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει τη συντονισμένη διαχείριση των “γραφείων”, τη στενή συνεργασία με τους δημοτικούς αξιωματούχους και την υποστήριξη στην ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που εξυπηρετούν το κοινό.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

  1. Διοικητική Υποστήριξη: Η Γενική Γραμματεύς προσφέρει διοικητική υποστήριξη, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των γραφείων και των διαφόρων τομέων του δήμου.
  2. Συντονισμός Προγραμμάτων και Έργων: Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό προγραμμάτων και έργων που έχουν σημαντική επίδραση στον δήμο, συνεργαζόμενη με διάφορους φορείς και οργανισμούς.
  3. Επικοινωνία και Σχέσεις με το Κοινό: Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία με τους πολίτες, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και οι ανάγκες του κοινού λαμβάνονται υπόψη απο τη δημοτική αρχή.
  4. Διαχείριση Προϋπολογισμού: Συμμετέχει στην κατάρτιση και διαχείριση του δημοτικού προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων.
  5. Νομική Συμβουλευτική Υποστήριξη: Παρέχει νομική συμβουλευτική υποστήριξη στους δημοτικούς φορείς και επιβλέπει τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με όσα διαβάσαμε στη “διαύγεια” η Δήμαρχος Δήμητρα Τσεβά, μεταβίβασε στην Φ.Γ του Δήμου Ελένη Νιαρχάκου, τις παρακάτω αρμοδιότητες :

OROSIMO RAFINAS

α) Να παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά
την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με την Αιρετή Διοίκηση και τους Προϊσταμένους των
οργανικών μονάδων του Δήμου.
β) Να προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των διαδικασιών και
λειτουργιών του Δήμου.
γ) Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής καθώς και αρμοδιότητες αυτών,
σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ακόμη και αν έχουν συζητηθεί αυτά καθώς και να τα υποστηρίζει
ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Πρόεδρό τους.
δ) Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της
Δημοτικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους
και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων.
ε) Να συμμετέχει και να συντονίζει τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των
Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
στ) Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία της Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας και να ενημερώνει
σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή.
ζ) Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας
τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και
των τεχνικών μέσων του Δήμου.
η) Να εποπτεύει τη βέλτιστη οργάνωση κάθε νέας υπηρεσίας που συγκροτείται στο Δήμο.
θ) Να έχει την ευθύνη να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία
μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των
υπηρεσιών του Δήμου.
ι) Να έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και
αξιολόγησης διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου.
ια) Να συντονίζει τα αντικείμενα που αφορούν την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών
Προγραμμάτων & Χρηματοδοτήσεων.
ιβ) Να ρυθμίζει τα θέματα που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις, τις διμερείς και πολυμερείς
συνεργασίες του Δήμου.
Επίσης η Δήμαρχος εξουσιοδότησε την Γενική Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου για την υπογραφή «Με Εντολή Δημάρχου» για τα παρακάτω :
i Να υπογράφει τα έγγραφα που αποστέλλονται στην αποκεντρωμένη διοίκηση και την
περιφερειακή διοίκηση.
ii Να υπογράφει τις εσωτερικές εγκυκλίους για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
στελεχικού δυναμικού και την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
iii Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός
έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
iv Να υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που της εκχωρεί ο Δήμαρχος και
πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Η Γενική Γραμματέας λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας του Δήμου και δύναται να
παρέχει σχετικές οδηγίες.
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως
ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου.
Η Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή της να τροποποιεί τα ανωτέρω, να εκχωρεί νέες αρμοδιότητες στη Γενική Γραμματέα του Δήμου ή να αφαιρεί αρμοδιότητες.